Eat Drink Man Woman (1994)

Director:
Ang Lee | 3

Writer:
Ang Lee | 0
Hui-Ling Wang | 3
James Schamus | 3

Actors:
Chien-Lien Wu | 0
Kuei-Mei Yang | 0
Sihung Lung | 0
Yu-Wen Wang | 0

My score: 4

Expected score: 3

[IMDB link]